موارد منع قرارداد

 • سابقه دریافت خون و فرآورده های خونی توسط مادر از یکسال گذشته تا زمان زایمان
 • محروم بودن مادر از اهدای خون به دلایلی غیر از ضعف جسمی وکم خونی خفیف
 • سابقه انجام پیوند عضو یا بافت
 • سابقه انجام تاتو، حجامت و خالکوبی از یکسال گذشته تا زمان زایمان
 • سابقه دریافت داروهایی با منشاء انسانی از قبیل فاکتورهای انعقادی، هورمون رشد، ایمنوگلوبولینهای وریدی (IVIG)، آلبومین و برخی داروهای کمک باروری
 • سابقه مصرف داروهای مخدر تزریقی یا داروهای پرورش اندام
 • سابقه ابتلا به سرطان در مادر
 • سابقه شیمی درمانی از یکسال گذشته تا زمان زایمان
 • سابقه تبخال ادامه دار
 • سابقه ابتلا به ضایعات ویروسی در ناحیه تناسلی( تب خال تناسلی یا هرپس، زگیل تناسلی، وارت یا کوندیلوماآکومیناتا)
 • سابقه عفونت با سایتو مگالوویروس (CMV) طی بارداری : در این صورت اگر آزمایش CMV IgM مثبت باشد، باید آزمایش CMV PCR انجام شود یا درصورت داشتن زمان کافی تا زایمان، دو هفته بعد درهمان آزمایشگاه ،آزمایش CMV IgM تکرار گردد.
 • سابقه ابتلا به بیماریهای سیفیلیس ،تب مالت (بروسلوز)، سل (توبرکلوز)، حصبه (تیفوئید)، شبه حصبه (پاراتیفوئید )، ایدز (HIV)،HTLV ، هپاتیت B ، هپاتیت C ، سالک (لیشمانیوز )، مالاریا، سالک احشایی (کالاآزار )،کیست هیداتید،  واسکولیت و اختلال میلوپرولیفراتیو در دوران زندگی
 • سابقه ابتلای مادر به برخی بیماریهای خود ایمنی مانند : کرون، کولیت اولسراتیو، مالتیپل اسکلروزیس( MS،  میاستنی گراویس(MG) و لوپوس ، در دوران زندگی
 • سابقه ابتلا به بیماریهای هپاتیت A و توکسوپلاسموزیس طی دو سال گذشته
 • سابقه ابتلا به بیماریهای آبله مرغان ، سرخجه ، سرخک ، لیستریوز و زونا طی یکسال گذشته
 • سابقه ابتلا به بیماری های با منشأ ناشناخته مانند: پارکینسون
 • بارداری با استفاده از تخمک اهدایی، اسپرم اهدایی یا جنین اهدایی

 

موارد منع قرارداد با توجه به آزمایش مادر

 • مثبت بودن HBS Ag، HCV Ab، HIV(I/II)،HTLV(I/II)
 • مثبت بودن – VDRL یا RPR و بدنبال آن مثبت بودن FTA-abs
 • منفی بودن – HBS Ag ولی مثبت بودن HBC Ab و به دنبال آن مثبت بودن HBV PCR
 • مثبت بودن – CMV IgM وبه دنبال آن مثبت بودن CMV PCR