بخش های آزمایشگاه

  • بیوشیمی
  • هورمون
  • ایمونوفلورسانس و الایزا
  • هماتولوژی
  • انعقاد
  • سرولوژی
  • میکروبیولوژی
  • انگل شناسی
  • آنالیز ادرار
  • آنالیز اسپرم