تجهیزات آزمایشگاه

لیست برخی دستگاه های آزمایشگاه

BT3000 اتو آنالایزر

Sysmex XS 800i

Vidas دستگاه

Electrolyte Analyzer